( English below)

Net als op ontelbaar veel plaatsen over de gehele wereld kent Nederland duizenden voorbeelden van maatschappelijk initiatief. Mensen gaan in hun dorp of wijk zelf aan de slag met wonen, energie, zorg, voedsel, vervoer, natuur en nog veel meer. De trekkers van twee initiatieven hebben ons gevraagd hier eens naar te kijken als econoom. Kunnen wij begrijpen wat zij doen en kunnen we helpen dat te verbeteren?

Hier is onze conclusie: initiatiefnemers werken in hun dorp of wijk niet aan één doel, maar aan meerdere doelen en daarbij zetten zij heel handig hun middelen in om die doelen te bereiken. Zo besparen ze kosten en creëren meer opbrengsten. Hier is ook onze aanbeveling: denk bij elk middel na welk volgend doel je daarmee ook kunt bereiken. Dit is wat wij de trekkers van beide initiatieven zagen doen en in deze publicatie laten we dat in meer detail zien.

We trekken nog een conclusie en die gaat over competitie als leidend principe in de economie. Maatschappelijke initiatieven bieden daarvoor een alternatief. Competitie is: alles inzetten voor een enkel doel, maar daardoor ook heel veel weggooien wat waardevol is. Het alternatief is integratie, elk middel inzetten voor zoveel mogelijk opeenvolgende doelen en daardoor zoveel mogelijk gebruiken wat waardevol is. Wij denken dat dit een interessant gegeven is voor velen die zoeken naar een nieuwe economie, omdat zij zien dat teveel competitie niet goed is voor de samenleving.

Deze publicatie is bedoeld voor allen die met maatschappelijk initiatief werken en zeker voor de initiatiefnemers en voor actieve bewoners. Mensen die werken voor overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen er uiteraard gebruik van maken. Dit laatste geldt ook voor mensen met interesse in economie en vooral nieuwe economie.

Veel leesplezier,

Jurgen van der Heijden en Maarten Nijman

A Case study: New Economy in the Monastery Square and the Coffee House

Just like in countless places around the world, the Netherlands has thousands of examples of social initiative. People get to work in their village or neighbourhood with housing, energy, care, food, transport, nature and much more. The initiators of two initiatives did ask us to look at this as an economist. Can we understand what they’re doing and can we help improve it?

Here is our conclusion: initiators do not work on one goal in their village or neighbourhood, but on multiple goals, and they use their means very effectively to achieve those goals. This saves costs and creates more revenue. Here is also our recommendation: think for each means which next goal you can achieve. This is what we saw the initiators of both initiatives do and in this publication we show that in more detail.

We draw another conclusion, about competition as a guiding principle in the economy. Social initiatives offer an alternative to this. Competition is: using everything for a single goal, but also throwing away a lot of valuable resources. The alternative is integration, using every resource for as many successive goals as possible and therefore using as much as possible what is valuable. We think this is interesting for many who are looking for a new economy, since they see that too much competition is not good for society.

This publication is intended for all who work with social initiative and certainly for the initiators and active residents in neighbourhoods. People who work for governments, companies and social institutions can of course make use of it. The latter also applies to people with an interest in the economy and especially the new economy.

Enjoy reading, Jurgen van der Heijden and Maarten Nijman

Download the full report: Integration beside Competition


Over de auteurs

Jurgen van der Heijden werkt als adviseur duurzame economie voor AT Osborne. Als vrijwilliger is hij voorzitter van Nederland Zorgt voor Elkaar en van de Vereniging van Energiecoöperaties en -Initiatieven in Noord-Holland.

Maarten Nijman is directeur bij Our New Economy en is daarnaast zelfstandig adviseur duurzame procesverbetering. Als vrijwilliger is hij betrokken bij verschillende transitie initiatieven, lokaal en landelijk.