( English below)

Publicatie van een onderzoek

Veel onderzoekers en uitvoerders vragen zich af hoe doeltreffend het huidige sociale zekerheidsstelsels is in het aanpakken van ongelijkheid en armoede. Een van hen was de econoom Anthony Atkinson. Hij ontwikkelde het Participatie Inkomen (PI) als een hulpmiddel om de tekortkomingen van het sociale beleid op dat moment te verhelpen. PI betreft een beleid dat individuele een uitkering aan burgers organiseert op voorwaarde dat zij deelnemen aan maatschappelijk relevante activiteiten.

Participatie Inkomen sluit daarom aan bij de vele voorstellen en ideeën die pleiten voor een herziening van de rol van de staat bij de bescherming en ondersteuning van haar burgers. Onderzoeker Rebecca Belochi onderzocht de waarde van Participatie Inkomen voor beleidsvorming aangezien PI niet zoveel aandacht kreeg als andere concepten zoals bijvoorbeeld Universal Basic Income. Ze toont aan dat PI een effectief hulpmiddel kan zijn om een gemeenschapsgestuurde samenleving te creëren, door het stigma dat vaak wordt geassocieerd met het geven van geld aan burgers weg te nemen door activiteiten te promoten waarbij individuen elkaar helpen.

In dit paper analyseert ze eerst waarom regeringen de sociale zekerheidsstelsels helemaal zouden moeten hervormen. Van daaruit introduceert ze het concept van Participatie Inkomen en een kader voor beleidsmakers om alomvattend beleid op te stellen. Ten slotte presenteert ze een interpretatie van dit raamwerk om een ​​bruikbare PI-hervorming op te zetten.

Kortom, dit artikel is een poging om het Participatie-inkomen opnieuw te introduceren in de beleidswereld. Wij, bij Our New Economy, zien het als een veelbelovend instrument om het debat over het inkomensbeleid te versterken. Het PI kan bestaan naast experimenten zoals het universele basisinkomen of het creëren van sociale banen die we allemaal steunen – en bijdragen aan een betere reorganisatie van onze economie en samenleving.

Download de publicatie

(Engelstalig)Download

Participation Income – a Research Publication

Many academics and practitioners have questioned the efficacy of current welfare systems in tackling inequality and poverty. One of them was the economist Anthony Atkinson, who developed Participation Income (PI) as a tool to remedy the shortcomings of social policies at the time. PI is a policy that organises individual cash transfers from the State to its citizens on the condition of their participation in socially beneficial activities.

Participation Income therefore subscribes within the many proposals and ideas that advocate to rethink the role of the State in protecting and supporting its citizens. Researcher Rebecca Belochi took it upon herself to defend the value of Participation Income for policy making, as PI did not receive as much attention as other concepts such as Universal Basic Income for instance. She shows how PI can be an effective tool to create more a community-driven society, by erasing the stigma usually associated with benefits and by promoting activities where individuals help each other.

In this paper, she first analyses why governments should reform welfare systems altogether. From there, she introduces the concept of Participation Income and a framework for policy makers to draft comprehensive policies. Finally, Rebecca presents one possible interpretation of this framework to construct an actionable PI reform.

In short, this paper is an attempt to re-introduce Participation Income to the policy making scene. We, at Our New Economy, see it as a promising tool to enhance the debate on income policies – in addition to experiments like the Universal Basic Income or creating social jobs (Dutch) which we also endorse – and a better re-organisation of our economy and society.