Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op de aanschaf en gebruik van (les)producten en cursussen die op deze site van Stichting Our New Economy (hierna Our New Economy) worden aangeboden, alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, ondersteunende middelen, aanbevelingen en diensten.

Informatie en aansprakelijkheid

Our New Economy is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Our New Economy. Our New Economy is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Our New Economy is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie Policy en Privacy Statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Our New Economy.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Our New Economy in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Our New Economy en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Our New Economy.

Ongevraagd ingestuurde informatie

In geval je ongevraagd informatie of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de ‘materialen’) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Our New Economy via e-mail of anderszins, zal Our New Economy gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of in het voordeel van de stichting te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Our New Economy zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden tenzij dit vooraf duidelijk is aangegeven of in alle redelijkheid verwacht had kunnen worden. Je vrijwaart Our New Economy hierbij terzake van alle schade die Our New Economy lijdt en alle kosten die Our New Economy maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Mocht deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Prijzen van materialen of diensten

Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Retour en restitutie

Omdat het is onmogelijk voor Our New Economy vast te stellen of er een kopie is gemaakt voor gebruik kunnen digitale producten, zoals lesmaterialen of trainingsmaterialen, niet worden geretourneerd. Indien digitaal verzonden producten niet of onvolledig zijn ontvangen, dien je Our New Economy daarvan op de hoogte stellen. Bij fysiek verzonden pakketten die niet in goede staat zijn geleverd, dien je dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan Our New Economy. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Gebreken en schadevergoeding

De aansprakelijkheid van Our New Economy is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Our New Economy. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft je in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan je aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst. De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door Our New Economy worden uitgevoerd. Afwijkingen geven je geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Our New Economy, die zorgen dat de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Our New Economy het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Als omstandigheden hierbij gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlandse en/of vreemde overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, vertrek van medewerkers (als spreker / keynote) uit dienst, verlies of beschadiging bij transport en brand. Our New Economy is, behoudens het bepaalde in het artikel negen, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor jou uit de met Our New Economy gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Je vrijwaart Our New Economy te dezer zake tegen aanspraken van derden.

Betaling en eigendom

Our New Economy behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan jou geleverde goederen. Indien Our New Economy door een betalingsachterstand van jou genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan jou in rekening worden gebracht. Indien je de opeisbare vorderingen niet betaalt, is Our New Economy gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen.

Doorverkoop van materialen

Doorverkoop of doorgeven van materialen zoals trainingen, lesbrieven en andere digitale producten van Our New Economy, in geheel of onderdelen daarvan, is niet toegestaan. Als dit feit door Our New Economy wordt geconstateerd heeft Our New Economy het recht om alle hierdoor gemiste inkomsten op jou te verhalen.

Inkoopvoorwaarden en betaling

Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is overschreden, zullen geen nieuwe leveringen geschieden.

Bepalingen

De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.