Oprichting van ONE

[:nl]1 november 2017 – Persbericht

Nieuwe beweging ontstaan uit het Platform Duurzame en Solidaire Economie

‘Our New Economy’ gaat ons denken over de economie drastisch veranderen

Vandaag starten we de hoognodige vernieuwing van onze economie samen met studenten, hoogleraren, bedrijfsleven, vakbonden, politici en NGO’s. Daarvoor is speciaal de organisatie ‘Our New Economy’ opgezet, vanuit het al 11 jaar bestaande Platform Duurzame en Solidaire Economie. Our New Economy gaat een einde maken aan de dominante neoliberale stroming in onze maatschappij en in het onderwijs. Hiermee ontwikkelen we de noodzakelijke fundamenten voor een samenleving waarbinnen andere economische waarden de aandacht krijgen die ze verdienen.

Our New Economy is actueel en noodzakelijk

De vernieuwing is hard nodig, want het neoliberale denken brengt ons steeds verder van huis. Gelukkig waait er internationaal een frisse wind door het economisch denken. Recente publicaties als Kapitaal in de 21ste Eeuw van Thomas Picketty, de hoog aangeprezen Doughnut Economy van Kate Raworth of The Economy of the Common Good van Christian Felber maken duidelijk dat het neoliberale denken onze Aarde en onze samenleving uitput en dat alternatieven mogelijk zijn. De kloof tussen extreem rijk en arm groeit, de impact van klimaatverandering op de huidige en toekomstige generaties wordt steeds ernstiger en de groeiende schaarste aan grondstoffen stelt de maatschappij voor grote uitdagingen.

Ecologisch en sociaal kapitaal

Our New Economy kijkt veel breder dan geld, geldschepping en financieel kapitaal. Our New Economy ziet economie als “huishoudkunde”, zoals Aristoteles het ooit definieerde, waarin het draait om veel meer waarden dan geld. Het gaat dan om een economie die regeneratief is – zichzelf in balans houdt – en die brede maatschappelijke doelstellingen kent. Daarbij staan sociaal en ecologisch kapitaal voorop als de noodzakelijke voorwaarden voor welvaart en welzijn. Dat we niet door kunnen gaan op de huidige weg is duidelijk, maar hoe dan wel? Op die cruciale vraag gaan we antwoorden zoeken.

Our New Economy gaat de verandering breed aanjagen

Verandering van de economie organiseren we in samenwerking met verschillende partijen in de maatschappij. Denk allereerst aan onderwijs en onderzoek, maar ook vakbonden, ondernemers en werkgevers, landelijke en lokale politiek, maatschappelijke organisaties en NGO’s. We adresseren kritische economische problemen en zullen onderbelichte onderwerpen aankaarten. Het blijft niet bij debat, we zullen ook projecten opstarten om verandering in gang te zetten. We ontwikkelen in samenwerking met partijen nieuwe perspectieven en dragen bij aan vervolgstappen en zinvolle experimenten.

Een van de eerste projecten zal betrekking hebben op het onderwijs. In het economieonderwijs vragen studenten zelf om een bredere opleiding. Die beweging is vanuit Engelse universiteiten ook naar ons land over komen waaien. Our New Economy werkt daarbij samen met economiestudenten, docenten en hoogleraren van diverse universiteiten aan nieuw lesmateriaal en lesprogramma’s op alle niveaus.

Een ander project dat we direct opstarten gaat over werk. Hier gaat Our New Economy op zoek naar experimenten voor praktische toepassingen. We organiseren debatten en betrekken vakbonden, werkgevers en politici bij het ontwerpen van een nieuwe visie op werk en inkomen.

Our New Economy beheert ook De Grote Transitie; een 10 punten plan waarmee we de omschakeling naar een Duurzame en Solidaire Economie realiseren. Met deze 10 punten zal Our New Economy overal waar zij mogelijkheden ziet een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een nieuwe economie die past binnen de ecologische grenzen van onze Aarde en gebaseerd is op de principes van Broederschap.

Meer weten, neem contact met ons op.[:]