Fellows van Our New Economy gaan actief nieuw economisch denken stimuleren, ondersteunen en verspreiden via innovatie in onderwijs, onderzoek en praktijk.

Om het Fellows-netwerk te lanceren organiseerde ONE op 15 januari 2020 een bijeenkomst met dertig experts op gebied van wetenschap, onderwijs en praktijk. In deze interactieve sessie zijn de contouren van het netwerk verder ingevuld. We zijn nu klaar voor de volgende stappen en de eerste Fellows zijn aangemeld.

Onze droom: over enkele jaren is er een gerespecteerde denktank voor nieuw economisch denken in Nederland. Jaarlijks verschijnen hier publicaties en onderwijsproducten, en worden praktijk-projecten (experimenten) opgezet. Zo wordt niet alleen het publieke debat aangejaagd, maar inspireert ONE ook (jonge) mensen om onderwijs, beleid en ondernemerschap in Nederland duurzamer, socialer en waarden-gedreven in te richten. ONE vult bestaande economische (onderzoeks-) instituten en verenigingen aan en zoekt daarmee graag verbinding. Om die reden wil ONE denkers en doeners uitnodigen om fellow te worden van ONE.

Fellows @ ONE

Fellows bij ONE zijn mensen die onze missie onderschrijven. Fellows werken vanaf hun eigen plek, organisatie of bedrijf. Via ONE maken zij hun ideeën, papers, praktijken (en praktische vragen), lesmateriaal etc. openbaar en zoeken ze meerwaarde in de samenwerking. Je kan Fellow worden als je beroepsmatig bezig bent met thema’s die bij onze missie passen en wilt bijdragen aan de missie van ONE. We richten ons op (jonge) professionals die bereid zijn tot het schrijven van blogs, inhoudelijk organiseren van netwerk events, labs, lesbrieven, praktijkcases, exploratief onderzoek en het geven van masterclasses.

Waarom vernieuwend economisch denken?

Er zijn complexe (mondiale) vraagstukken die zich lastig laten oplossen vanuit een enkele economische school. Met name het blindstaren op marktwerking in politiek en bestuur heeft de laatste decennia geresulteerd in een instabiel economische systeem (veel crises), uitputting van de Aarde en uitbuiting of zelfs het uitstoten van mensen. Toch zal geen enkele wetenschappelijk instelling zich presenteren als “vrije markt-fundamentalist”.

De vraag is dan ook hoe we hier zijn aangeland en – nog relevanter – hoe we vanaf hier het beste kunnen navigeren. ONE beoogt geen vervanging te bieden van alle huidige economische inzichten, maar richt zich op een verbreding van de focus. We hanteren hierbij de volgende onderliggende principes:

  • Economen en hun ideeën dienen onafhankelijk te zijn van de macht. Ze dienen de samenleving en niet de top of de bestuurders. We beschouwen de mens als een wezen dat op allerlei manieren verbonden is met andere wezens en de complexe wereld om zich heen. In het nieuwe denken hebben bedrijven een ‘purpose’, een (maatschappelijke) betekenis, breder dan korte termijn maximalisatie van winst of productiviteit. Daarmee wordt economie ook normatief en zeker niet altijd exact.
  • De wereld is complex en dat geldt zeker ook voor het (financieel) economische systeem. Het doen van aannames over rationeel menselijk gedrag, voorspelbaarheid en evenwicht in markten kan niet het uitgangspunt zijn van alle wetenschap. Er zijn veel misverstanden bij niet-economen over economie en economische wetenschap. Kritiek is deels terecht, maar deels ook niet. Het wegnemen van misverstanden is een (mede) verantwoordelijkheid van economen. Er vindt mooi en innovatief onderzoek aan universiteiten plaats dat maar moeizaam zijn weg vindt naar de praktijk.
  • Dit pluriforme karakter van de wetenschap, dat er in beginsel wel is, verdient veel meer aandacht. Diversiteit in achtergrond, gender en economische stroming verrijkt de wetenschap. Economen kunnen in multidisciplinaire wetenschap de vruchten plukken van kennis en inzichten uit de sociale wetenschap, psychologie, ecologie, kunsten, etc. En we kunnen leren van talloze experimenten die plaatsvinden in buurten en ondernemingen.
  • Economische samenwerking is nodig om kringlopen te sluiten en welvaart eerlijk te delen. We zijn op zoek naar het evenwicht tussen materieel (hebben) en immaterieel (zijn), tussen het individu en de maatschappij en ecosystemen.
  • We zien dat er in termen van beleid, onderwijs & wetenschap en ondernemerschap een paradigmaverandering noodzakelijk is. Het onderzoek naar deze transitie behoort binnen het wetenschappelijke domein van de vernieuwende economen die ONE zoekt.

Meer weten? Neem contact op met ONE.